Skip to content

Otoczenie prawno-biznesowe i środowiskowe w Polsce i w UE odpowiedzialność społeczna

 źródło: https://www.eea.europa.eu/pl/highlights/nowa-europejska-przegladarka-jakosci-powietrza
 
Kluczowe akty prawne określające limity emisji zanieczyszczeń w Europie obejmują dyrektywę w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy z 2008 r. (2008/50/WE) oraz dyrektywę ramową w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza z 1996 r. (96/62/WE). Obecnie obowiązujące europejskie przepisy dotyczące jakości powietrza opierają się na zasadzie, zgodnie z którą państwa członkowskie UE są zobowiązane do podzielenia swoich terytoriów na szereg stref zarządzania, w ramach których państwa te są zobowiązane do przeprowadzania oceny jakości powietrza przy zastosowaniu podejścia pomiarowego lub modelowego. Tego rodzaju strefy obejmują obszar większości dużych miast. Jeżeli w danej strefie dojdzie do naruszenia norm w zakresie jakości powietrza, państwo członkowskie jest zobowiązane poinformować o tym fakcie Komisję Europejską, wyjaśniając przyczyny wystąpienia takiego naruszenia. 

 


Państwa są następnie zobowiązane do opracowania lokalnych lub regionalnych planów opisujących działania, jakie zamierzają podjąć w celu poprawy jakości powietrza. Takie działania mogą na przykład obejmować utworzenie tzw. stref niskoemisyjnych, służących ograniczeniu ruchu pojazdów generujących większą liczbę zanieczyszczeń. Miasta mogą również zachęcać do przechodzenia na korzystanie z mniej zanieczyszczających środków transportu – chodzenia pieszo, jeżdżenia rowerem lub korzystania ze środków transportu publicznego. Mogą również podejmować działania służące zapewnieniu wyposażenia przemysłowych i komercyjnych źródeł spalania w urządzenia regulujące poziom emisji wykonane zgodnie z najnowszymi, najlepszymi dostępnymi technikami. 


Badania również odgrywają kluczową rolę w tym zakresie. Pozwalają one nie tylko uzyskać dostęp do nowych technologii, ale poszerzają również naszą wiedzę na temat zanieczyszczeń powietrza i ich negatywnego wpływu na nasze zdrowie i na ekosystemy. Włączenie najnowszej wiedzy do treści obowiązującego prawa i branie jej pod uwagę przy podejmowaniu odpowiednich działań pozwoli nam kontynuować wysiłki na rzecz poprawy jakości powietrza w Europie.* 

 

W chwili obecnej gdzie zagrożenie smogiem i jego wpływ na ludzi zagraża niemal całej ludzkości realizacja projektu filtratorów ATANOX wydaje się biznesem koniecznym i ze wszech miar społecznie niezbędnym. Opracowanie urządzeń ATANOX  w taki sposób, aby za ich pośrednictwem niwelować skutecznie skutki zatrucia środowiska smogiem oraz oparcie skuteczności działania urządzeń ATANOX o badania naukowe przeprowadzone na politechnice warszawskiej w ramach  projektu naukowobadawczego (B+R) jasno determinuje iż urządzenia te będą miały zastosowanie w praktyce na wysokim poziomie sprawności. Projekt  ATANOX wpisuje się również w dyrektywę UE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy z 2008 r. (2008/50/WE) oraz dyrektywę ramową w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza z 1996 r. (96/62/WE) oraz  w protokół z Göteborga do Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (LRTAP), jak i w dyrektywie UE w sprawie krajowych poziomów emisji (NEC) z 2001 r. (2001/81/WE)  Jednocześnie na gruncie krajowym projekt ATANOX uzupełnia działania władz w walce ze smogiem i jego skutkami. Mając powyższe na uwadze zapraszamy instytucje NGO, instytucje pożytku publicznego, agencje i  partnerów samorządowych oraz partnerów publiczno-prywatnych do współpracy przy popularyzacji projektu filtratorów antysmogowych NANOX na terenie całego kraju i unii europejskiej


 

Translate »